ProBioSklep

Reklamacje i zwroty


W przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobów lub publikacji (towaru) z umową Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia ProBiotics Polska Sp. z o.o. o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
 


Zamawiający traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym ProBiotics Polska Sp. z o.o. niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową jednak nie później niż:

1.    w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409; tj. produktu przeznaczonego do sprzedaży, umieszczonego w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania):

a.    oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),
b.    dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;

2.    w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3.    W każdym przypadku, zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.

4.    Reklamacje można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta ProBiotics Polska Sp. z o.o. Sp. z o.o., Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail sklep@probiotics.pl

5.    Zamawiający powinien odesłać reklamowany towar przesyłką ekonomiczną na adres: ProBiotics Polska Sp. z o.o., Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.    Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz ze wskazaniem i opisem przyczyny reklamacji (pobierz Zgłoszenie Reklamacyjne).

7.    ProBiotics Polska Sp. z o.o., najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Zamawiającego o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) ProBiotics Polska Sp. z o.o. zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru.

8.    Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (przesyłka ekonomiczna), ProBiotics Polska Sp. z o.o zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 7 Zgłoszenia Reklamacyjnego.

9.    Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.